ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «CYSOFT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής «CYSOFT») διαθέτει επιλεγμένα προϊόντα και λύσεις ασφάλειας πληροφορικής καθώς και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη των προιόντων.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ-ΟΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: CYSOFT

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Κάθε πρόγραμμα ή εφαρμογή που παρέχεται από την CYSOFT. 

ΣΥΣΚΕΥΗ: Κάθε μορφής ηλεκτρονικός υπολογιστής, τάμπλετ, συσκευή κινητού τηλεφώνου και εν γένει ηλεκτρονική ή μη συσκευή.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ: Πρόσθετη υπηρεσία πέραν της χορηγήσεως άδειας χρήστη, που καταρτίζεται μεταξύ του χρήστη και της CYSOFT με ξεχωριστό τίμημα που παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των τυχόν αναβαθμίσεων (upgrades or updates).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Η άδεια χρήσεως ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν συνεπάγεται τεχνική υποστήριξη, ούτε εκπαίδευση του χρήστη. Η άδεια χρήσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να είναι ορισμένου χρόνου με μίσθωση ή να πωληθεί ευ όρου ζωής, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τίμημα που αντιστοιχεί στην τιμή πώλησης της επ’ αόριστου χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΠΕΛΑΤΗΣ: Ο αντισυμβαλλόμενος της CYSOFT που έχει καταρτίσει συμβόλαιο Άδειας Χρήσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης και έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την CYSOFT. Κάθε περιορισμός και υποχρέωση που αναφέρεται στον ΠΕΛΑΤΗ αναλογεί και στους προστηθέντες και τους βοηθούς εκπλήρωσης τους, για το πταίσμα των οποίων ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται μαζί με αυτούς αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όντας υπόλογος για αυτούς έναντι της CYSOFT.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η CYSOFT παραδίδει τις οριστικές άδειες κατόπιν της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ, μόνο κατόπιν της πλήρους εξόφλησης του τιμήματος αυτών. Εναλλακτικά, δύναται να παραδίδει δοκιμαστικές άδειες (trial licenses) διάρκειας 30 ημερών και σχετικό προτιμολόγιο για το συνολικό συμβατικό τίμημα, με τον όρο της εξόφλησης από τον ΠΕΛΑΤΗ εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Με την βεβαιωμένη εξόφληση του τιμήματος εντός της προκαθορισμένης ανωτέρω προθεσμίας, η CYSOFT οφείλει να παραδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ τις οριστικές άδειες, καθώς και το σχετικό τιμολόγιο εντός (5) ημερών. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συμβατικού τιμήματος, η CYSOFT δύναται να καταγγείλει την τυχούσα ειδικότερη έγγραφη, μεταξύ των μερών σύμβαση, αζημίως. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ θα χρησιμοποιηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ και μόνο και θα μπορεί να το λειτουργεί μόνο στην έδρα και στα σημεία παροχής υπηρεσιών του ή τα υποκαταστήματα του και με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον ορισθέντα αριθμό χρηστών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται πάντα στην συγκεκριμένη τελευταία χρονικά έκδοση πριν από την κατάρτιση σύμβασης με τον ΠΕΛΑΤΗ.

1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ με την χορήγηση της ανάλογης άδειας χρήσης από την CYSOFT. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη έγκυρης & πλήρως εξοφλημένης σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Πριν από την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται όπως δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του προς αποφυγή τυχόν απωλειών ή ζημιών/βλαβών τόσο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όσο και των καταχωρημένων δεδομένων στην συσκευή, προσωπικών ή μη προσωπικών. Η CYSOFT δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση των αρχείων ή των δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ ή δυσλειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του κατά την εγκατάσταση και χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η CYSOFT δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή οι αναβαθμίσεις του στο μέλλον είναι συμβατές με το εκάστοτε λογισμικό του ΠΕΛΑΤΗ ή με κάθε πρόγραμμα ή λογισμικό που ο τελευταίος μπορεί να χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Αποτελεί υποχρέωση του ΠΕΛΑΤΗ να διατηρεί τα λειτουργικά του συστήματα συμβατά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ κατά την διάρκεια της συνεργασίας. Συνεπώς, συνίσταται ο ΠΕΛΑΤΗΣ να έχει προηγουμένως διερευνήσει την συμβατότητα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που έχει ή θα αποκτήσει σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η παροχή άδειας χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δεν συνεπάγεται υποχρέωση της CYSOFT να εκπαιδεύσει τον ΠΕΛΑΤΗ και τελικό χρήστη στις δυνατότητες χρήσης και τη λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί την σχετική εκπαίδευση, θα πρέπει να συνάψει πρόσθετη σύμβαση με την CYSOFT.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η τεχνική συντήρηση και η αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της ύπαρξης εν ισχύ πλήρως & ολοσχερώς εξοφλημένης σύμβασης τεχνικής υποστήριξης/αναβάθμισης.

2.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την παροχή updates & upgrades των οποίων η εγκατάσταση θα γίνεται επιμέλεια του ΠΕΛΑΤΗ, εκτός αντίθετης εγγράφου συμφωνίας με την CYSOFT. Ρητά επισημαίνεται ότι τυχούσα μεταγενέστερη αλλαγή του δικτύου ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ /εφαρμογών, των ηλεκτρονικών συσκευών ή του δικτύου αυτών του ΠΕΛΑΤΗ που ενδεχομένως ήθελαν επηρεάσει την λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ λόγω ασυμβατότητας ή δυσλειτουργίας, δεν συνεπάγεται υποχρέωση της CYSOFT να αλλάξει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή να παράσχει επιπλέον υποστήριξη.

Για να λάβει χώρα η αναβάθμιση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αφενός θα πρέπει να έχει χορηγηθεί νόμιμα άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και αφετέρου το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ να χαρακτηρίζεται από την CYSOFT ως κατάλληλο για αναβάθμιση.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει πριν από οιαδήποτε διαδικασία αναβάθμισης ή οιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση της CYSOFT στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη να έχει διενεργήσει back up απάντων των δεδομένων της βάσης και της συσκευής, καθώς η CYSOFT κατά την διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών/ ενεργειών θα εκτελεί εργασίες πάνω στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ χωρίς να ευθύνεται για οιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη. Στο πλαίσιο της εν λόγω αναβάθμισης/τεχνικής υποστήριξης δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από τον ΠΕΛΑΤΗ καθώς μπορεί να μην εκτελεστούν ή αποθηκευθούν ή να καθυστερήσουν και να δυσχεράνουν την διαδικασία αναβάθμισης/τεχνικής υποστήριξης.

Η CYSOFT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οιονδήποτε λόγο και επισημαίνει στον ΠΕΛΑΤΗ ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δύναται να επηρεάζεται από τα δίκτυα που χρησιμοποιεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ για τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο, για την ποιότητα των υπηρεσιών των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει.

2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η τεχνική υποστήριξη θα λαμβάνει χώρα διαδικτυακά ή και τηλεφωνικά. Αν παραστεί ανάγκη να προσέλθει τεχνικός της CYSOFT στην έδρα του ΠΕΛΑΤΗ, τότε αυτό θα γίνεται κατόπιν πρότερης συμφωνίας με την CYSOFT και την ανάλογη χρονοχρέωση. Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει έγκυρη και εν ισχύ σύμβαση τεχνικής υποστήριξης, ενδεχομένως στο πλαίσιο της διαδικτυακής υποστήριξης να χρειαστεί να επιτρέψει σε οποιαδήποτε συσκευή της CYSOFTΣ και των συνεργατών της να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το νομίμως εγκατεστημένο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, με μοναδικό σκοπό να του παράσχουν τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης. 

Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να εκτελεστεί διαδικτυακά ή τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 09:00 έως την 17:00 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της CYSOFT. Επέκταση των ημερών και ωρών παροχής υποστήριξης δύναται να πραγματοποιηθεί με πρόσθετη σύμβαση που μπορεί να συναφθεί με επιπλέον χρέωση του ΠΕΛΑΤΗ, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την CYSOFT. Για να παρέχεται τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει η συσκευή του ΠΕΛΑΤΗ να είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο και πρέπει να έχει ήδη δημιουργήσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα απομακρυσμένης σύνδεσης όπως ορίζεται από την CYSOFT.

Προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών από την CYSOFT είναι να υπάρχει σωρευτικά ενεργή σύνδεση της ηλεκτρονικής συσκευής με το διαδίκτυο και ενεργή τηλεφωνική γραμμή από τον ΠΕΛΑΤΗ. Η CYSOFT διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συντήρησης, επισκευής, ελέγχου και επεμβάσεως επί του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Οιαδήποτε επέμβαση στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από τρίτο πλην των εντεταλμένων από την CYSOFT προσώπων, δίδει το δικαίωμα στην CYSOFT όπως προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. Η CYSOFT αναλαμβάνει την υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης στις συγκεκριμένες πιστοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές όπου θα εγκατασταθεί το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει επίσης να ενημερώνει την CYSOFT άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά (σωρευτικά) για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται, ώστε η CYSOFT να λαμβάνει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για την επίλυση του και την αποτροπή της επέκτασης της ζημιάς.

2.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α) Η CYSOFT και οι συνεργάτες της δεν είναι υποχρεωμένοι και δεν θα παρεμβαίνουν στη λειτουργία άλλων προγραμμάτων ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή του ΠΕΛΑΤΗ ή στο HARDWARE του και εν γένει επέμβασης σε τρίτο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ της CYSOFT.

β) Η Υπηρεσία της τεχνικής υποστήριξης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να εκτελείται κατ’ εξαίρεση και από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της CYSOFT και μόνο για τις συσκευές που υπάρχει σύμβαση τεχνικής υποστήριξης. Οποιαδήποτε παρέμβαση τρίτων ορίζεται ως κακή πρακτική και συνιστά παραβίαση της σύμβασης και απαλλάσσει την CYSOFT από οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής μελλοντικής τεχνικής υποστήριξης/αναβάθμισης. Παράλληλα δε, δίδει την δυνατότητα στην CYSOFT όπως καταγγείλει την σύμβαση με τον ΠΕΛΑΤΗ χωρίς να δικαιούται ο ΠΕΛΑΤΗΣ το υπολειπόμενο έως τον χρόνο λήξη της σύμβασης προπληρωθέν τίμημα, το οποίο θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα γεγονός που αποδέχεται ο πελάτης ως δίκαιο και εύλογο.

γ) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των όρων χρήσεως του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και να αποφεύγεται η χρήση από μη εκπαιδευμένο χειριστή, άλλως η CYSOFT δεν φέρει καμία ευθύνη για την οιαδήποτε ζημία ή δυσλειτουργία προκληθεί και η επίλυση της θα γίνει μόνο κατόπιν της ως άνω ωριαίας χρεώσεως με ελάχιστη χρέωση μίας ώρας (ανεξαρτήτως αν θα γίνεται διαδικτυακά ή με επιτόπια φυσική παρουσία τεχνικού της εταιρείας) – επισημαίνεται δε ότι μετά την παρέλευση των 60 λεπτών χρεώνεται δεύτερη ώρα κοκ.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η διάρκεια των συμβάσεων τόσο της ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ όσο και της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ προβλέπεται από την εκάστοτε παραγγελία του ΠΕΛΑΤΗ. Προϋπόθεση για την ανανέωση της εκάστοτε συμβάσεως είναι η προκαταβολή-εξόφληση του τιμήματος πριν από την έναρξη του επόμενου έτους της ανανέωσης, άλλως η CYSOFT δεν υποχρεούται να παρέχει την οιαδήποτε υπηρεσία προς τον ΠΕΛΑΤΗ και δύναται να διακόψει πάσα ενέργεια της μονομερώς ακόμα και άνευ οχλήσεως προς τον ΠΕΛΑΤΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.         

4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Το εκάστοτε συμφωνηθέν τίμημα είτε αφορά την σύμβαση ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ είτε την σύμβαση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, εκτός αν υπάρχει ειδικότερη έγγραφη σύμβαση μεταξύ της CYSOFT και του ΠΕΛΑΤΗ, θα προκαταβάλλεται σε ετήσια βάση στους υποδειχθησομένους τραπεζικούς λογαριασμούς της CYSOFT και το αποδεικτικό καταβολής θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της CYSOFT, προκειμένου να ενημερώνεται το λογιστήριο ώστε να εκδώσει το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Η CYSOFT δικαιούται σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος όρου, όπως καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ, και να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της μονομερώς ακόμα και άνευ οχλήσεως με ρητή και ανέκκλητη εντολή που δίδεται με το παρόν από τον ΠΕΛΑΤΗ στην CYSOFT, δοθέντος ότι αφορά και το συμφέρον της CYSOFT (κατ’ αρθρ. 713 επ. ΑΚ και 724 ΑΚ). Επίσης, στις ως άνω προαναφερόμενες περιπτώσεις, το υπόλοιπο ποσό του ορισθέντος τιμήματος μέχρι την λήξη του χρόνου ολοκληρώσεως της σύμβασης, καθίσταται άμεσα απαιτητό από την CYSOFT ως εύλογη και δίκαιη, προσήκουσα ποινική ρήτρα, ως αναγνωρίζουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τα ανωτέρω δικαιώματα διατηρεί η CYSOFT και σε κάθε περίπτωση μη εξόφλησης ή σε περίπτωση περιοδικών καταβολών ενός εκάστου τιμολογίου σε περίπτωση πίστωσης, έστω και με την καθυστέρηση μίας και μόνο δόσης καταβολής. Τα ανωτέρω δικαιώματα διατηρεί η CYSOFT και στην περίπτωση καταρτίσεως έγγραφης σύμβασης ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ευ όρου ζωής, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί προσηκόντως και εμπροθέσμως το ορισθέν τίμημα, οπότε η CYSOFT θα διακόπτει την λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κλειδώνοντας άπαντες τους κωδικούς Χρήστη του ΠΕΛΑΤΗ, μονομερώς ακόμα και άνευ οχλήσεως με ρητή και ανέκκλητη εντολή που δίδεται με το παρόν από τον ΠΕΛΑΤΗ στην CYSOFT, δοθέντος ότι αφορά και το συμφέρον της CYSOFT (κατ’ αρθρ. 713 επ. ΑΚ και 724 ΑΚ). Επίσης στις ως άνω προαναφερόμενες περιπτώσεις το υπόλοιπο ποσό του ορισθέντος τιμολογηθέντος τιμήματος καθίσταται άμεσα απαιτητό από την CYSOFT. Η CYSOFT θα μπορεί να επανενεργοποιήσει τους κωδικούς χρήστη του πελάτη με την ολοσχερή και πλήρη εξόφληση πάσης απαίτησης της προς τον ΠΕΛΑΤΗ συμπεριλαμβανομένων τόκων, δικαστικών εξόδων, δαπάνες αναγκαστικής εκτέλεσης, δικαστική δαπάνη κτλ. Επίσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να πληρώσει ως επιπλέον ποινική ρήτρα το οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο ποσό που θα οφείλει στην CYSOFT κατά την ημερομηνία που θα κλειδώσει τους κωδικούς χρήσης.

5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η CYSOFT δικαιούται σε κάθε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και της μη προσήκουσας και εμπρόθεσμης καταβολής του ορισθέντος τιμήματος οιασδήποτε σύμβασης προς την CYSOFT, όπως καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ, άνευ χορηγήσεως της οιασδήποτε προθεσμίας και να διακόψει/ανακαλέσει την λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και πάσης υπηρεσίας συντήρησης/αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης, με ρητή και ανέκκλητη εντολή που δίδεται με το παρόν από τον ΠΕΛΑΤΗ στην CYSOFT. Σε τοιαύτη περίπτωση το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος μέχρι το τέλος του οριζόμενου χρόνου στο τυχόν ήδη εκδοθέν τιμολόγιο από την CYSOFT προς τον ΠΕΛΑΤΗ, καταπίπτει υπέρ της CYSOFT ως εύλογη και δίκαιη, προσήκουσα ποινική ρήτρα, ως αναγνωρίζουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και δεν αναζητείται από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Επικουρικώς όμως, δύναται η CYSOFT, χωρίς να προβεί σε καταγγελία σύμβασης με τον ΠΕΛΑΤΗ, και κατά την απόλυτη επιλογή της, εφόσον παραβιάζεται ο οιοσδήποτε όρος της παρούσας ή των όρων χρήσεως ή δεν έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς το οφειλόμενο τίμημα έως την δήλη ημέρα πληρωμής, όπως ζητήσει την άρση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς και να τάξει σχετική προθεσμία στον ΠΕΛΑΤΗ.

Στην περίπτωση συμβολαίου άδειας παραχώρησης χρήσης ευ όρου ζωής, ήτοι σύμβαση πώλησης της ευ όρου ζωής χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, τότε σε κάθε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ισχύει ως ανωτέρω.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣEIΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει άμεσα και αμελλητί όπως ενημερώσει την CYSOFT σε κάθε περίπτωση που απωλέσει την κατοχή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παρανόμως, όπως σε περίπτωση κλοπής, απόκρυψης, κλεμμένου ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, hacking κλπ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται σε οιαδήποτε περίπτωση που ελλοχεύει κίνδυνος εξ’ οιουδήποτε λόγου απώλειας του φυσικού ελέγχου των ηλεκτρονικών συσκευών όπου είναι εγκατεστημένο το ως άνω ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από τον ΠΕΛΑΤΗ, ακόμα όταν διαπιστώσει ότι έχει αρχίσει να χάνει τον έλεγχο των Η/Υ από εισβολή κακόβουλου ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ιού ή τρίτου μη εξουσιοδοτημένου προσώπου από τον εκάστοτε χρήστη ή hacker να ενημερώσει αμελλητί την CYSOFT, ώστε να προβεί εξ’ αποστάσεως σε κλείδωμα και απενεργοποίηση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όταν ενημερωθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ ότι υπάρχει κίνδυνος οριστικής απώλειας αυτών ή διαρροής προσωπικών δεδομένων ή κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας της και των ηθικών και πνευματικών δικαιωμάτων επ’ αυτών.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται η πώληση, η μεταπώληση, η χορήγηση αδειών, η μίσθωση, η εκμίσθωση, του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

8. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμφωνείται ότι η CYSOFT και οι συνεργάτες της μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται, ως μέρος των υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων που παρέχονται, αν υπάρχουν, σχετικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η CYSOFT μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τη βελτίωση των προϊόντων της ή για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ή τεχνολογιών και δεν θα αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε μορφή που να ταυτοποιεί προσωπικά τον ΠΕΛΑΤΗ.

9. ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ ή του Χρήστη και της CYSOFT σχετικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ως και των τυχόν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (εφόσον υπάρχουν) και αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες προφορικές ή γραπτές επικοινωνίες, προτάσεις και παραστάσεις σχετικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή προηγούμενους αναχρονιστικούς όρους χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που καλύπτεται από την παρούσα. Στο βαθμό που οι παρόντες όροι αντιβαίνουν σε έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και της CYSOFT, τότε υπερισχύει η έγγραφη συμφωνία ως σχέση ειδικού προς γενικό. Οι παρόντες όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι εκάστοτε αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της CYSOFT όροι χρήσης που ισχύουν στην τελευταία τους έκδοση και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ ΠΕΛΑΤΗ ή χρήστη και CYSOFT. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας θεωρείται άκυρη, ακυρώσιμη, μη εκτελέσιμη ή παράτυπη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.

10. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Επισημαίνεται ότι τυχόν μεταγενέστερη αλλαγή του δικτύου ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/εφαρμογών, των ηλεκτρονικών συσκευών ή του δικτύου αυτών από τον Χρήστη ενδεχομένως να επηρεάσει την λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ λόγω ασυμβατότητας ή δυσλειτουργίας. Αυτό δεν συνεπάγεται υποχρέωση της CYSOFT να αλλάξει το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ή να παράσχει επιπλέον υποστήριξη και κατά μείζονα λόγο δεν δίδεται η δυνατότητα στον Χρήστη να προβάλλει την οιαδήποτε αξίωση.

Η CYSOFT απαλλάσσεται πάσης ευθύνης ή υποχρέωσης επιστροφής του τιμήματος ή εν γένει υποχρέωσης καταβολής οιασδήποτε αποζημίωσης στις κάτωθι ενδεικτικές, αλλά όχι αποκλειστικές περιπτώσεις:

α) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων/δεδομένων/λογισμικού της συσκευής πριν από την εγκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή την εγκατάσταση της οιασδήποτε αναβάθμισης αυτού και να αποθηκεύσει/δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων/δεδομένων ακόμα και πριν την εκτέλεση της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης διαδικτυακά από την CYSOFT. Επιπλέον, ο εκάστοτε ΠΕΛΑΤΗΣ/χρήστης συνιστάται να αποθηκεύει και να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων/δεδομένων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε καθημερινή βάση. Η CYSOFT δεν φέρει καμία ευθύνη για τη ζημιά ή οποιαδήποτε αλλαγή ή καταστροφή ή απώλεια της μεταφοράς οποιωνδήποτε αρχείων ή δεδομένων ή ήδη εγκατεστημένου ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στη συσκευή του ΠΕΛΑΤΗ.

Κατά την διαδικασία της εγκαταστάσεως του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή των αναβαθμίσεων του, η CYSOFT απαλλάσσεται πάσης ευθύνης για οποιαδήποτε διαφορά ή βλάβη ή απώλεια πάσης φύσεως προκύψει σε αρχεία (μεταφορά αρχείων) ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από οιονδήποτε διενεργείται αυτή.

β) Η CYSOFT δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη/υπόλογη για την προστασία ή την αποκατάσταση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περίπτωση εισβολής/παρέμβασης ιού, κακόβουλου ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, hacker και οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας προς το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και γενικά για οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη τρίτου προσώπου. Συνεπώς, συνίσταται ο ΠΕΛΑΤΗΣ όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συσκευών και του εν γένει λογισμικού του (συμπεριλαμβανομένου και του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ).

γ) Οποιαδήποτε παρέμβαση στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο συνιστά κακή πρακτική από τον Χρήστη και απαλλάσσει την CYSOFT από κάθε ευθύνη, αποζημίωση και εγγύηση.

11. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΡΩΝ

Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι οποιοδήποτε έγγραφο που θα απευθύνεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του κάθε συμβαλλόμενου μέρους είτε με αλληλογραφία ή δικαστικό επιμελητή στην έδρα ή οιοδήποτε υποκατάστημα αυτού. Η επικοινωνία και η αλληλογραφία μεταξύ της CYSOFT και του ΠΕΛΑΤΗ θα γίνεται αποκλειστικά στα ελληνικά ή και αγγλικά, αποκλειόμενης πάσης άλλης γλώσσας.

12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν είναι μοναδικοί, όπως και οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις που αναγράφονται σε αυτό και αποτελούν συμφωνία μεταξύ ΠΕΛΑΤΗ και της CYSOFT. Οι όροι αυτοί και η παρούσα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να μεταβληθούν παρά μόνο γραπτώς.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Πειραιά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔ. 1/04.11.2021

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοχώρου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.