Ο ρόλος της εξορθολογισμένης διαχείρισης και λειτουργίας ενός Data Center στην ασφάλειά του

Το σύγχρονο και άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον προϋποθέτει από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τρία βασικά στοιχεία: ευελιξία, αποδοτικότητα και διαθεσιμότητα. Με βάση τον βαθμό ετοιμότητας σε αυτούς τους τομείς και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάθε ανάγκη και πρόκληση που θα παρουσιαστεί, οι εταιρείες καθίστανται περισσότερο ή λιγότερο ανταγωνιστικές.

Οι ραγδαίες επιχειρηματικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγούν νομοτελειακά τις επιχειρήσεις σε αλλαγές, που δεν επηρεάζουν μόνο τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και τον τρόπο σκέψης τους: από το πώς αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, μέχρι τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο των νέων συνθηκών. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που προκύπτει σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών είναι η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υποβαθμισμένη δυναμικότητα σε ανθρώπινο προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα πολλές φορές να χάνεται ο έλεγχος της ασφάλειας, σε κάθε επίπεδο. Τα data centers, δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση…

Η διαχείριση των επιδόσεων ενός data center καθώς και η λειτουργία του εν συνόλω, αποτελεί κατά γενική ομολογία και πέραν κάθε αμφισβήτησης μια μεγάλη πρόκληση. Λειτουργίες ζωτικής σημασίας και κρισιμότητας για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα data centers, με αποτέλεσμα αυτά να γίνονται πολυπλοκότερα. Παράλληλα, η εξάρτηση αυτή, σηματοδοτεί μεγαλύτερες απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό των ορίων σφάλματος κατά τη διαχείριση των λειτουργιών, καθώς μια λανθασμένη ρύθμιση ή ένας ελλιπής έλεγχος, μπορεί να τις θέσει σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των data centers και των διακινούμενων μέσω αυτών πληροφοριών, ανεξάρτητα αν η υποδομή βρίσκεται σε φυσικό, εικονικό ή cloud περιβάλλον, καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ.

Ως αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ετιαρείας που θέλει να λογίζεται σύγχρονη, είναι η χρήση της τεχνολογίας. Ένα από τα πλέον προφανή πλεονεκτήματα της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των σύγχρονων υποδομών, είναι η ενσωματωμένη ταχύτητα και η παρεχόμενη αποδοτικότητα που επιτρέπουν και διευκολύνουν πολλαπλές και ταυτόχρονες λειτουργίες, λύνοντας πολλά προβλήματα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για κάθε εταιρεία. Ωστόσο, παράλληλα με την αύξηση των επιδόσεων των πληροφοριακών συστημάτων και της τεχνολογίας γενικότερα, παρατηρείται ταυτόχρονη εκθετική αύξηση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της διακινούμενης πληροφορίας εντός ενός οργανισμού, δεν έγκειται μόνο στην τοποθέτηση λογισμικών ασφαλείας και firewall και την απομόνωση του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η βελτίωση του σχεδιασμού της υποδομής των κέντρων δεδομένων και των λειτουργιών κάθε συστήματος με την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων επιτήρησης, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε πιθανή εισβολή και αποτελεί προτεραιότητα για μια λεπτομερή προσέγγιση στην ασφάλεια.

Εξάλλου, μετά από ένα γεγονός παραβίασης ασφαλείας, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί να βρεθεί η αιτία και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προληφθούν αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον. Για τον έλεγχο της δυναμικής των δικτύων και της ασφάλειας, οι αντίστοιχες εφαρμογές ασφαλείας πρέπει να είναι πολύ πιο εξελιγμένες. Θα πρέπει λοιπόν οι εταιρείες να υιοθετήσουν ένα πλαίσιο που προσεγγίζει την ασφάλεια συνολικά και θα εξετάζει παραμέτρους όπως «ποιος», «τι», «πού», «πότε» και «πώς».

Από την πλευρά τους, τα τμήματα IT των επιχειρήσεων, προσπαθούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, προσεγγίζοντας με ολιστικό τρόπο τη διαχείριση του data center, την πηγή των εργασιών κάθε εταιρείας, αντιμετωπίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα computing κι όχι ως μεμονωμένα επιμέρους στοιχεία (servers, δίκτυο, εφαρμογές, storage κλ.π). Το γεγονός αυτό συντελεί καταλυτικά αφενός στη μείωση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης, αφετέρου οδηγεί στην ανάπτυξη περισσότερων ενοποιημένων συστημάτων που επιτρέπουν την ταχύτερη, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση του data center και των επιμέρους διαδικασιών.

Η λύση OpManager της ManageEngine

Η λύση που προτείνεται από την ManageEngine για την αποτελεσματική διαχείριση του data center, είναι το OpManager, ένα λογισμικό εύκολο στη χρήση και προσιτό οικονομικά, το οπίο επιτρέπει την κεντροποιημένη διαχείριση από άκρο σε άκρο του δικτύου, μέσα από μια ενοποιημένη κονσόλα. Είναι συμβατό με κάθε πλατφόρμα (Windows, Linux, Unix, VMware, Hyper-V and Xen) και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο φυσικών και εικονικών servers, εφαρμογών, bandwidth και όλων των επιμέρους εμπλεκόμενων στοιχείων που δυνιτικά μπορούν να επηρεάσουν την εύρρυθμη λειτουργία του δικτύου και κατ’ επέκταση του οργανισμού ή της επιχείρησης. Εντοπίζει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο κάθε ανωμαλία που προκύπτει κι ενημερώνει τον διαχειριστή του συστήματος, επιτρέποντας την άμεση και ταχεία επέμβαση για την επίλυση των όποιων ζητημάτων ανακύψουν, πρωτού ο αντίκτυπος να φτάσει στον τελικό χρήστη.

Επιπλέον, η δυνατότητα μοντελοποίησης και απεικόνισης των στοιχείων του data center μέσω του εργαλείου «Datacenter Visual Modeling», επιτρέπει τη διαχείριση της υποδομής του data center, και τον καλύτερο προσδιορισμό των επιδόσεων. Εξάλλου, με τη χρήση του εργαλείου «3D Datacenter Floor», το OpManager επιτρέπει τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου, δυναμικού ακριβούς αντιγράφου του data center που υποδυκνύει την υφιστάμενη κατάταση της υποδομής σε πραγματικό χρόνο.

Συνοπτικά, το OpManager βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα της διαδικασίας διαχείρισης του data center προσφέροντας:

  • Σε βάθος παρακολούθηση επιδόσεων των servers (physical και virtual)
  • Παρακολούθηση εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο, με το ενσωματωμένο plugin Application Manager
  • Παρακολούθηση του traffic, με το ενσωματωμένο plugin NetFlow
  • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και περιβάλλοντος του data center

Το παράδειγμα της Rojan

Ο Αυστραλιανός πάροχος λύσεων πληροφορικής Rojan Australia Pty Ltd με έδρα το Σίδνεϊ, διαθέτει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλίμακας με managed services όπως Microsoft Exchange, Xen Citrix servers, rack space, desktop support κ.α.

Η περίπλοκη πληροφοριακή υποδομή της Rojan, αποτελείται από πεντακόσιους servers και επτά data centers σε ένα κατανεμημένο δίκτυο. Πριν την εφαρμογή του OpManager, η ομάδα IT της εταιρείας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατά την καθημερινή παρακολούθηση διακομιστών, δικτύων, εικονικών συσκευών, συστημάτων αποθήκευσης, βάσεων δεδομένων, φακέλων και αρχείων. Φαινόμενα όπως downtime και false alarm λάμβαναν χώρα με μεγάλη συχνότητα, γεγονός που προκαλούσε δυσχέρεια. Εξάλλου, το δύσχρηστο user interface δεν επίτρεπε την εύκολη και ταχεία πλοήγηση προκειμένου να αναζητηθεί και να επιλυθεί το όποιο συμβάν, με αποτέλεσμα οι σημαντικές καθυστερήσεις να δημιουργούν μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Blake Mobbs, IT specialist της Rojan, «Το OpManager, συνέβαλε καταλυτικά στην επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας, εξοικονομώντας παράλληλα πολλές χιλιάδες δολλαρίων. Διαθέτει εξαιρετικό U/I το οποίο αποτυπώνοντας με ιδανικό τρόπο όλες τις επιμέρους λειτουργίες που χρήζουν παρακολούθησης από εμάς, μας επιτρέπει την γρήγορη επίλυση κάθε προβλήματος που ανακύπτει. Η εύκολη διασύνδεση του OpManager με άλλες προϊοντικές λύσεις της ManageEngine που χρησιμοποιούμε, όπως το Application Manager και το ServiceDesk Plus έχουν αυτοματοποιήσει τη ροή διαφόρων καθημερινών εργασιών. Εκτιμάμε ότι από την χρήση του OpManager, η Rojan έχει εξοικονομήσει συνολικά 180 χιλ. δολ. σε ετήσια βάση, με τα 100 χιλ. δολ. να αφούν εξοικονόμηση κόστους από το downtime, 30 χιλ. δολ. από hardware και 50 χιλ. δολ. από κόστη συντήρησης».

You might be interested in …